ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом директора
ПП «ЛАРАДЕНТ»
Захожа Л.Ф

від 14 лютого 2023 р. №01/23-П/ТМ

ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку (перебування пацієнтів)

Медичного центру «ЛАРАДЕНТ» Приватного підприємства «ЛАРАДЕНТ»

Цей документ (далі – Правила), затверджений наказом Директора Приватного підприємства «ЛАРАДЕНТ» (далі – Підприємство), є нормативним документом, який регламентує внутрішній режим і особливості перебування та обслуговування пацієнтів (відвідувачів)  надання та оплати медичних і пов’язаних з ними сервісних та інших послуг  у заснованому Підприємством Медичному центрі (далі – Медичний центр або МЦ) розроблений з метою реалізації передбачених законом прав пацієнта, створення найбільш сприятливих можливостей надання пацієнту своєчасної медичної допомоги належного обсягу та якості, а також захисту прав інших пацієнтів, відвідувачів та персоналу МЦ, забезпечення належного лікувально-профілактичного, санітарно-гігієнічного та епідеміологічного режиму МЦ.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила складені у відповідності до чинного законодавства України і розповсюджуються на всіх пацієнтів, а також інших осіб, які звернулися до МЦ.

1.2. МЦ надає медичні послуги громадянам України, інших країн та особам без громадянства, які звернулись до нього самостійно, були направлені з інших закладів охорони здоров’я або страховими компаніями чи своїми роботодавцями на підставі договору з МЦ.

1.3. Інформація про керівництво Підприємство, ліцензію на медичну практику, прейскурант цін, діючі дисконтні програми є відкритою для ознайомлення для всіх відвідувачів і розміщена у «Куточку споживача» (папці) Медичного центру.

1.4. Відносини між МЦ і пацієнтом (його законним представником) у частині, що не регулюється цими Правилами, регламентується чинним законодавством України.

1.5. Кожен пацієнт має можливість ознайомитись з Правилами в Папці споживача яка знаходяться в приміщенні МЦ, та на сайті  МЦ.

1.6. Внесення змін чи доповнень до цих Правил здійснюється наказом Директора.

1.7. Правила є обов’язковими для всіх пацієнтів та відвідувачів МЦ.

1.8. За невиконання або неналежне виконання положень цих Правил медичний персонал несе дисциплінарну або матеріальну відповідальність за збитки (шкоду), заподіяні МЦ або пацієнту.

1.9. Правила ознайомлення, видачі та зберігання медичної документації регламентуються окремою інструкцією.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

2.1. Медичний персонал який надає медичні послуги:

2.1.1. Медичні Послуги (профілактичні, діагностичні чи лікувальні втручання, маніпуляції, консультації)  надаються медичними працівниками МЦ, які мають необхідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України. Певні види Послуг можуть надаватися різними медичними спеціалістами МЦ.

2.1.2. В окремих випадках медичні послуги можуть надаватися із залученням позаштатних медичних спеціалістів, з якими Підприємство уклало відповідні правові відносини та відповідає за їх дії.

2.1.3. Надання послуг третіми особами з якими Підприємство уклало Договір на відповідні правові відносини (наприклад: анестезіологічні послуги з виїздом бригади «Добробут») не відповідає за їх дії в частині надання медичних послуг.

2.1.4. При необхідності діагностичні дослідження, а також медичні втручання можуть проводитися в інших медичних закладах, з якими Підприємством встановлено партнерські відносини.

2.1.5. При здійсненні медичного втручання, медичний персонал чітко дотримується встановлених чинним законодавством стандартів (нормативів) щодо методів профілактики, діагностики та лікування.

2.1.6. Виконуючі свої посадові обов’язки, медичний персонал Підприємства діє згідно з вимогами чинного законодавства України.

2.1.7. Функціональні обов’язки, кваліфікаційні та інші вимоги до штатних працівників МЦ визначаються посадовими інструкціями.

2.1.8. Штатний персонал та зовнішні спеціалісти, які залучаються до надання послуг пацієнтам МЦ зобов’язані суворо дотримуватися положень чинного законодавства України (зокрема, Цивільного та Кримінального кодексів України) про збереження медичної таємниці та інформації про сімейне та інтимне життя пацієнтів.

2.1.9. Пацієнт має право на отримання інформації про: прізвище ім’я та по батькові, а також професійний статус осіб, які надаватимуть  медичну допомогу.

2.2. Послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або протоколів медичної допомоги, затверджених МОЗ України.

2.3. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені чинним законодавством України.

2.4. Вибір пацієнтом або призначення лікуючого лікаря для кожного пацієнта відбувається відповідно до причини звернення та графіку прийому спеціалістів.

2.5. Пацієнт вправі вимагати заміни лікуючого лікаря на будь-якому етапі лікування та навіть відмовитися від лікування в МЦ взагалі.

2.6. На кожного пацієнта заводиться медична документація, перелік і форми якої розроблені адміністрацією МЦ із урахуванням вимог чинного законодавства України.

2.7. Надання послуг при сигналі «Повітряна тривога»:

2.7.1. При оголошені «Повітряної  тривоги» лікар припиняє втручання (якщо це не несе загрози здоров’ю, життя).

2.7.2. Швидко, без паніки персонал та відвідувачі МЦ проходять до захисної споруди (підземний паркінг, вул. Кудряшова, буд.20) займають місце у захисній споруді.

2.7.3. У хвилини небезпеки необхідно мобілізувати себе, бути зосередженим та уважним, діяти максимально швидко.

2.7.4. Якщо відвідувач, пацієнт  відмовляється переходити у бомбосховище, потрібно вийти з кабінету та перейти до більш безпечного місця в приміщені: подалі від вікон, у коридор, рецепшен  – під несучі стіні (правило 2-х стін).

2.7.5. Якщо неможливо зразу закінчити лікування — персонал закриває вікна захисними ролетами та продовжує лікування (якщо персонал на це згоден).

2.7.6. Після відміни повітряної тривоги, можна виходити з укриття та повертатися до приміщення, кабінетів.

2.7.7. Якщо пацієнт бажає лікуватися під час повітряної тривоги, він підписує «Інформовану добровільну згоду на проведення стоматологічного лікування при сигналі «Повітряна Тривога», тим самим  підтверджую факт надання Добровільної згоди на Медичне (-ні) втручання при оголошенні повітряної тривоги.

2.7.8. Згода є невід’ємною частиною медичної картки. Адміністратор фотографує згоду та прикріпляє до електронної картки пацієнта.

3. НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПОВНЮВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ДОКУМЕНТІВ

3.1. Якщо пацієнт прийшов до МЦ вперше, адміністратор заповнює відповідну документацію:

3.1.1. Форму первинної облікової документації N 043/о «Медична карта стоматологічного хворого», № 043-1/о «Медична карта ортодонтичного пацієнта», в якій заповнює персональні дані про пацієнта, всі інші данні заповнюються виключно лікарем, зібранні дані вносяться до медичної інформаційної системи «Зубна фея», індивідуальна медична карта кожного пацієнта є власністю МЦ і зберігається протягом усього періоду спостереження та лікування, а потім в архіві МЦ протягом 5-ти  років.

3.1.2. «Анкета персональних даних пацієнта».

3.1.3. «Анкета для визначення стану здоров’я пацієнта, наявності медикаментозної алергії та моніторингу прийому лікарських засобів».

3.1.4. «Анкета-опитувальник для пацієнта («Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію»).

Пацієнт власноруч заповнює форму анкети з даними про своє здоров’я, від яких може залежати подальше лікування.

Збір анамнезу пацієнта є важливою частиною діагностики для визначення подальшої тактики лікування, пацієнт повинен правдиво і повно відповісти на всі питання лікаря про перенесені захворювання, алергічні реакції, травми, операції і так далі.

Інформація анкети оновлюється раз на 6-ть місяців, або коли пацієнт повідомив про нове захворювання, якщо нічого не змінилося дозволяється поставити дату та підпис, якщо лікує декілька лікарів ознайомитися з анкетою всім лікарям під підпис.

3.1.5. Обов’язковою умовою для проведення медичного втручання є отримання від пацієнта (законного представника) «Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування, операції та знеболення» форма № 003-6/о, форма затверджена Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 549 від 08.08.2014.

3.1.5.1. Інформована згода — це право пацієнта й обов’язок медичного працівника, що здійснює медичне втручання, її необхідно отримувати для будь-якого виду медичного втручання.

3.1.5.2. Інформована згода свідчить про активну участь самого хворого в процесі лікування, розуміння ним виникнення можливих наслідків.

3.1.5.3. Процедура отримання згоди на медичне втручання відповідно до Основ законодавства про охорону здоров’я має відповідати таким умовам:

— добровільність (що також відповідає положенням ст. 29 Конституції України: кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність); Конституції України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (далі — Конституція України): жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам (ч. 3 ст. 28);

— кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність (ч. 1 ст. 29);

— інформованість (пацієнт перед наданням згоди чи відмови на медичне втручання, має бути поінформованим щодо характеру, видів, причин та наслідків такого втручання; у ч. 1 ст. 43 Основ законодавства про охорону здоров’я мова йде саме про згоду інформованого відповідно до статті 39 цього закону пацієнта);

— компетентність (пацієнт може самостійно, без законних представників, вирішувати, чи хоче він здійснення медичного втручання щодо нього).

3.1.5.4. Форма № 003-6/о заповнюється пацієнтом, який звернувся в МЦ, та дає згоду на проведення йому діагностики та лікування, у разі необхідності на оперативне втручання та знеболення.

3.1.5.5. Законодавством України передбачено отримання виключно письмової згоди пацієнта на медичне втручання у присутності лікуючого лікаря, інформована згода пацієнта має бути підписана у присутності саме того лікаря, який здійснює лікування із зазначенням дати складання цієї згоди.

3.1.5.6. Пацієнтом власноруч вказуються його прізвище, ім’я, по батькові. Лікуючий лікар доводить йому інформацію щодо плану діагностики та лікування, надає в доступній формі інформацію про ймовірний перебіг захворювання, переліку можливих відхилень від бажаного результату лікування, які можуть виникнути з вини стоматолога (лікар повинен пояснити на вказані можливі відхилення від бажаного результату, але це не означає, що так воно станеться, і що він, лікар, в першу чергу зацікавлений у хорошій якості лікування і зробить все від нього залежне), наслідки при відмові від лікування.

3.1.5.7. Згода пацієнта чи його законного представника на медичне втручання не потрібна лише у разі наявності ознак прямої загрози життю пацієнта за умови неможливості отримання з об’єктивних причин згоди на таке втручання від самого пацієнта чи його законних представників.

3.1.5.8.Термін дії «Згоди» не визначено. Документ обмежується терміном виконання плану діагностики або лікування.

3.1.5.9. Враховуючи ризики медичного втручання, які існують у процесі лікування кожного зуба (кровотеча тощо),  потрібно  щоразу оформлювати нову інформовану згоду (якщо лікування здійснюється у різні дні), або ж одну — з детальним описом видів медичного втручання.

3.1.5.10. При комплексній діагностиці або лікуванні, «Згода» оформляється кожним лікарем окремо.

3.1.5.11. Оригінал «+Згоди», після оформлення, залишається в МЦ! Копія видається пацієнту на його вимогу.

3.1.5.12. Обсяг інформації вказано у статті 39 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

Це інформація про:

• стан здоров’я пацієнта;

• історію хвороби;

• мету медичного втручання;

• прогноз захворювання з лікуванням і без нього;

• наслідки медичного втручання;

• наявні методи лікування цього захворювання;

• ризик майбутнього медичного втручання;

• альтернативні варіанти лікування.

3.2. Одночасно із формою 003-6/о підписуються  спеціалізовані Інформовані згоди на деякі види послуг, затверджені адміністрацією МЦ (на ендодонтичне лікування, протезування, хірургія, ортодонтія, імплантація і т.д.), де відображені всі ризики, наслідки, відповідальність за конкретним видом діагностики або лікування.

3.3. Якщо при самостійному оформленні анкет (іншої документації) або відповіді на питання лікаря, пацієнт невпевнений у правильності своєї відповіді, він повинен сповістити про це лікаря.

3.4. До проведення медичного втручання кожному пацієнту доступно пояснюється мета, сутність і строки запропонованих обстежень, лікувальних заходів, а також повідомляється про можливі ускладнення та ризики.

3.5. Якщо пацієнт не погоджується на застосування при лікуванні необхідних додаткових методів, профілактики ускладнень, то цей факт письмово фіксується у медичній картці лікарем із відміткою, що пацієнта проінформовано про можливість збільшення ризику настання ускладнень у майбутньому. Своїм підписом пацієнт (представник) підтверджує, що він ознайомлений із такими наслідками.

3.6. Кожний пацієнт зобов’язаний повідомити медперсоналу достовірну інформацію про стан свого здоров’я та свої персональні дані, в іншому випадку з МЦ знімається юридична відповідальність за виникнення позаштатних ситуацій у лікуванні або зниження його ефективності.

3.7. Якщо Пацієнтом є малолітня або неповнолітня особа, або  фізична особа, яка визнана недієздатною,  його уповноважені представники (за законом або за відповідно оформленою довіреністю) або опікун,  ознайомлюється, заповнює, підписує   вищезазначені документи.

3.8. На прохання Адміністратора МЦ пацієнт повинен надати паспорт або інший документ, що підтверджує його особу. При необхідності, пацієнт повинен пред’явити страховий поліс.

3.9. У невідкладних випадках, (з метою рятування життя та здоров’я), відповідно до вимог чинного законодавства України, медичні втручання можуть проводиться без погодження пацієнта/його родичів (законних представників).

3.10. У випадку виникнення сумнівів щодо дієздатності пацієнта, лікар повинен сповістити про це керівництво МЦ.

3.11. Лікар та МЦ не несуть відповідальності за здоров’я пацієнта у разі невиконання останнім медичних призначень та рекомендацій або порушення ним встановленого для нього режиму.

3.12. Якщо, у зв’язку з особливостями організму чи загального стану здоров’я пацієнта, є протипоказання або ризики ускладнень, чи прогнозується неефективність лікування, лікар повинний діяти відповідно до конкретної ситуацій, а не задовольняти примхи пацієнта.

3.13. План лікування:

3.13.1. Перед початком лікування з пацієнтом (його представником) узгоджується план лікування (обстеження) в усній або письмовій формі.

3.13.2. Про необхідність з медичних причин змінити погоджений план лікування чи обстеження (заміна видів втручання,  збільшенні чи зменшення їх обсягу тощо) кожен пацієнт (замовник) повідомляється заздалегідь.

3.13.3. У деяких випадках, коли неможливо одразу визначити весь обсяг медичного втручання, складається попередній план лікування.

3.13.4. При узгодженні з пацієнтом плану лікування, лікар повинен намагатися випередити можливі конфліктні ситуації у майбутньому шляхом обрання найбільше правильного та виправданого методу (-ів) лікування.

3.14. Всі дані діагностичних обстежень, а також діагноз і рекомендації лікаря заноситься до картки стоматологічного хворого та до медичної інформаційної системи «Зубна фея».

3.15. Час початку діагностичного обстеження, а також початок прийому лікаря може супроводжуватися з невеликим очікуванням (це обумовлено тим, що у всіх пацієнтів різні проблеми та патології і тривалість консультації може перевищувати передбачений відрізок часу, тому початок наступної консультації чи обстеження може затримуватися).

3.16. Діагностичні та консультативні висновки спеціалістів, інших медичних закладів, обов’язково приймаються до уваги, але не можуть бути основою для видачі яких-небудь видів висновків фахівцями МЦ, призначення плану лікування, отримання рекомендацій лікаря і проведення медичних маніпуляцій.

3.17. Отримання висновків і рекомендацій фахівців МЦ, призначення плану лікування, проведення медичних маніпуляцій чи інших додаткових послуг МЦ можливе тільки після консультації лікаря МЦ та  проходження обстеження саме в МЦ.

3.18. У МЦ існує кілька кабінетів лікарського прийому, вони не закріплені за конкретними лікарями, тому пацієнт може бути прийнятий послідовно в різних кабінетах з одним лікарем.

3.19. Існує маршрут прийому, але з урахуванням особливостей кожного пацієнта цей маршрут може змінюватися в залежності від діагнозу та особливостей патології кожного пацієнта індивідуально.

3.20. У межах спеціальних дисконтних програм пацієнтам можуть надаватися знижки. 

3.21. Інформація про діючі дисконтні програми є відкритою для ознайомлення для всіх відвідувачів (перелік категорій громадян, які користуються пільгами, затверджений окремим наказом Директора Підприємства).   

3.22. За необхідності діагностичні дослідження, а також медичні втручання, можуть проводитися в інших медичних закладах, в т.ч. з якими у МЦ встановлено партнерські відносини.

3.23. Зміст медичної документації пацієнта не може бути розголошений, а також не може видаватися третім особам, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.24. У МЦпередбачаються заходи із захисту відомостей про пацієнтів.

3.25. Відомості про пацієнта зберігаються відповідно до встановленого порядку.

3.26. Всі дані про стан здоров’я пацієнтів, обстежень та консультативні висновки пацієнта видаються у спосіб та у формі, передбаченій чинним законодавством України (у вигляді медичної виписки, завіреної печаткою МЦ).

3.27. Довідки, інформацію про стан здоров’я, виписки видаються на усну або письмову вимогу пацієнта або законного представника (батьків, опікунів), представнику пацієнта за довіреністю та адвокату.

3.28. У всіх інших випадках, копії медичної документації, витяги, виписки, інформація про стан здоров’я, обстеження, лікування надаються лише за рішенням суду.

3.29. Дітям до 16 років медичні послуги надаються за згодою законних представників (батьків або опікунів).

4. ЗАПИС НА ПРИЙОМ ДО ЛІКАРЯ ТА ЧАСИ ПРИЙОМУ

4.1.Запис на прийом в МЦ проводиться за попереднім записом, який здійснюється за телефоном або при особистому зверненні Пацієнта чи довіреної особи Пацієнта.

4.2. Послуги надаються протягом робочого часу МЦ, за попереднім записом, який здійснюється за телефоном або при особистому зверненні Пацієнта  чи його Законного представника.

4.3. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів, за наявності вільних місць у графіку роботи фахівця, а лікарі які працюють за попереднім записом за згодою лікаря.

4.4. Дата та час надання кожної Послуги погоджується в усній формі або в іншій інформативній формі.

4.5. З урахуванням того, що по окремих напрямках (загальна стоматологія, хірургічна стоматологія і т.д.), ведуть прийом кілька фахівців і вони працюють за індивідуальними графіками, Адміністрація МЦ просить пацієнтів, якщо вони спостерігаються у певного лікаря, попереджати про це під час запису на прийом.

4.6. Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта за 24 години до настання часу надання такої Послуги. У разі запізнення, Пацієнт зобов’язаний заздалегідь попередити про це Адміністратора МЦ. У разі запізнення, що призвело до зміщення графіку прийому, з Пацієнтом узгоджується інший час візиту.

4.7. Під час запису на прийом, Пацієнт повинен чітко вказати послугу або послуги, на які він записується, в іншому випадку, МЦ має право відмовити йому в наданні послуги.

4.8. Пацієнт може отримати попередню інформацію про перелік послуг, їх вартість, порядок оплати та іншу потрібну йому інформацію у лікарів МЦ або у адміністраторів при особистому візиті або по телефону.

4.9. Пацієнт повинен прийти на прийом в МЦ в призначений день і час.

4.10. У разі, якщо пацієнт не прийшов у призначений час і не попередив про це або запізнився більш, ніж на 15 хвилин, запис може бути скасовано.

4.11. МЦ надає медичні послуги амбулаторно в дні і години, встановлені Адміністрацію.

4.12. У разі необхідності (у випадку аварій, відключення світла, тепла, води та інших форс мажорних обставин) Медичний директор за погодженням з Директором, має право в окремі дні змінити часи або відмінити прийом відвідувачів та пацієнтів.

4.13. Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи МЦ у разі:

— Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання Послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.

У разі непередбаченої відсутності лікаря та інших надзвичайних обставин, виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання Послуги Виконавцем,  співробітники МЦ попереджають про це пацієнта при першій можливості, зв’язавшись по контактному телефону, який був вказаний пацієнтом. При цьому, за бажанням пацієнта, запис переноситься  на інший, зручний для нього час.

4.14. В період воєнного стану, карантину-прийом ведеться виключно під запис.

5. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ (ВІДВІДУВАЧІВ) У МЦ

5.1. Пацієнт або відвідувач, який зайшов у МЦ зобов’язаний залишити свій верхній одяг, і повісити його на вішалку в холі, залишити великі сумки і пакети. В осінньо-зимовий період пацієнт має додатково одягнути бахіли, які видають при вході, уточнити свій запис у Адміністратора.

5.2. МЦ не несе відповідальності за збереження грошей, цінних речей і одягу пацієнтів (відвідувачів).

5.3. Адміністрація МЦ закликає відвідувачів МЦ не довіряти свої речі стороннім.

5.4. У МЦ ведеться відеоспостереження.

5.5. Відвідувачі, пацієнти, його представники, члени родини, перебуваючи на території МЦ та на прилеглих територіях повинні дотримуватись правил індивідуальної гігієни при перебуванні в публічних місцях, в приміщеннях, де надаються медичні послуги, а також дотримуватися чистоти та охайності при відвідуванні зон загального користування.

5.6. Відвідувачам, пацієнтам, його представникам, членам родини, перебуваючи на території МЦ та на прилеглих територіях суворо заборонено:

поводитися не відповідно до обставин, проявляти будь-яку форму агресії, провокувати конфлікти з іншими пацієнтами або персоналом МЦ, влаштовувати скандали або бійки, використовувати ненормативну лексику, заважати пацієнтам та медичному персоналу;

особисті розмови в повний голос, мобільні дзвінкі, перегляд відеоматеріалів з гучним звуком під час прийому та в зонах, де вони можуть заважати іншим відвідувачам МЦ;

проносити до МЦ: зброю, колючі та ріжучі предмети, квіти з сильним запахом, отруйні речовини, хімічні сполуки та реактиви і т.д.

— займатися тютюнопалінням, вживанням спиртних напоїв, наркотиків або інших психотропних засобів в приміщенні МЦ;

— перебувати на території МЦ у брудному одязі, що може забруднити приладдя або одяг інших відвідувачів (за виключенням випадку, коли Пацієнт потребує надання екстреної медичної допомоги);

виносити за межі МЦ та прилеглої території будь-яке майно, витратні матеріали, медикаменти, які належать МЦ та/або іншим Пацієнтам;

— здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність без погодження з МЦ;

займатися будь-яким видом торгівлі або обміну;

— приходити до МЦ із тваринами або птахами;

— з метою нерозголошення лікарської таємниці, в приміщенні МЦ категорично заборонена фото-, аудіо- та відео зйомка пацієнтами (відвідувачами) та/або сторонніми особами;

— вживати власну їжу та напої в приміщеннях загального користування та де надаються медичні процедури. У разі необхідності термінового прийому їжі за медичними показаннями, пацієнт може скористатися приміщенням їдальні медперсоналу;

— переривати прийом інших пацієнтів;

— порушувати громадський спокій або вчиняти аморальні дії;

— порушувати правила внутрішнього трудового розпорядку МЦ;

— здійснювати несанкціонований доступ до приміщень, вступ до яких обмежений або заборонений (про що є відповідна наочна попереджувальна інформація);

5.7. У разі необхідності припинити протиправні дії  відвідувачів, персонал звертається по допомогу Охорони або викликає співробітників Поліції.

5.8. Дотримуватися правил ділового етикету при спілкуванні з іншими відвідувачами та персоналом МЦ, всі спірні питання вирішувати у стриманій конструктивній манері.

5.9. Дотримуватись загально-прийнятих правил техніки безпеки, виконувати вимоги та настанови персоналу МЦ у разі виникнення надзвичайної чи конфліктної ситуації.

6.ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ НА ПРИЙОМІ У ЛІКАРЯ

6.1.Пацієнти зобов’язані:

6.1.1.Вчасно прибути до МЦ в дату та час надання Послуг.

6.1.2. Завчасно, не пізніше ніж за 24 години до призначеного часу візиту повідомляти про об’єктивну неможливість з’явитися на прийом до лікаря.

6.1.3. Під час перебування на території МЦ неухильно дотримуватися Правил МЦ.

6.1.4. До початку надання Послуг, повідомити лікуючому лікарю, весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також достовірну інформацію про стан свого здоров’я, спадкові захворювання, алергічні реакції, інфекційні, гострі та інші захворювання, про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я,  що може негативно вплинути на діагностику та лікування а також повідомити про факт лікування лікарем іншого закладу охорони здоров’я.

6.1.5. Надати правдиві біографічні (персональні) та адресні дані, контактні телефони,  оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні лікарю для надання Послуг.

6.1.6. Точно і своєчасно виконувати усні чи письмові приписи і рекомендації лікуючого лікаря, дотримуватися Плану лікування, своєчасно з’являтися на призначені консиліуми, додаткові обстеження, контрольні та профілактичні огляди, сумлінно виконувати всі його приписи та рекомендації, у т.ч. щодо гігієною порожнини роту, догляду за ортопедичними конструкціями (обов’язковим є виконання вказівок лікаря щодо режиму прийому ліків, режиму харчування, фізичного навантаження, відмови від шкідливих звичок тощо);

6.1.7. Пацієнт (законний представник) повинен повідомляти про покращення або погіршення самопочуття протягом строку лікування,  негайно інформувати лікаря про зміни у стані здоров’я, виявлення негативних наслідків в процесі лікування, появу або зникнення симптомів, та іншу інформацію, побічні дії лікарських засобів.

6.1.8. Приймати надані Послуги належної якості та підписувати Акти.

6.1.9. Оплачувати вартість Послуг.

6.1.10. Сплатити вартість непогоджених додаткових Послуг, які було надано Виконавцем з метою уникнення негативних наслідків для життя або здоров’я Пацієнта.

6.1.11. Підписувати інформовані згоди на проведення діагностики, лікування та знеболення, анкети та опитувальні листи Виконавця.

6.1.12. Дотримуватися правил експлуатації встановлених лікувальних конструкцій.

6.1.13. Не займатися самолікуванням.

6.1.14. Передати у власність Виконавця із подальшим залученням до медичної документації рентген-знімки, результати обстежень, аналізів тощо, які були виготовлені (проведені) попередньо чи за направленням лікуючого лікаря Виконавця в інших медичних закладах, якщо Пацієнт не має бажання чи не може виготовити їх для Виконавця.

6.1.15. Під час перебування у МЦ не порушувати правила внутрішнього розпорядку.

6.1.16. Вид та обсяг медичних  послуг визначаються лікуючим лікарем.

7. ПІДСТАВИ ВІДМОВИ ПАЦІЄНТУ В НАДАННІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

7.1. МЦ має право достроково припинити надання послуг Пацієнту, відмовити (або призупинити) в будь-який момент за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров’ю населення, в наступних випадках:

а) якщо лікуючий лікар виявив у Пацієнта алергічні реакції, протипоказання або захворювання, що виключають безпечне надання послуги, або якщо у Пацієнта є гострі запальні інфекційні захворювання, а також якщо Пацієнт відмовляється пройти необхідне діагностичне обстеження або знаходиться у стані сп’яніння, якщо у Виконавця немає технічної, кадрової, організаційної та іншої можливості надати Пацієнту медичні стоматологічні послуги.

б) відмови Пацієнта:

— надати правдиву інформацію про стан свого здоров’я;

— інформації в анкеті про персональні дані;

— відмови підписання інформованих згод, заповнення анамнезу (анкети здоров’я);

правилами внутрішнього розпорядку та надання стоматологічних послуг медичного закладу;

в) у разі якщо Пацієнт наполягає на використанні лікарських засобів чи застосуванні методів діагностики та лікування, що не дозволені до застосування на території України;

г) коли ліцензійні обмеження, кваліфікація його медичного персоналу або технічна оснащеність не дозволяють якісно та фахово надати медичну послугу. У цьому випадку пацієнтам рекомендуються інші лікувально-профілактичні заклади, де їм зможуть надати відповідні медичні послуги чи допомогу.

д) виявлення у Пацієнта під час обстеження захворювання патології, протипоказань, що можуть суттєво вплинути на ефективність застосування цього методу лікування, лікування якого не входить до зазначеного у Ліцензії Виконавця переліку дозволених видів лікування, кваліфікації медичного персоналу або технічну оснащеність або при відмові Пацієнта від лікування такої патології, якщо це унеможливлює надання Послуг за Планом лікування, окрім випадків, коли є можливість запросити профільного фахівця з іншого медичного закладу (за погодженням Пацієнта);

є) відмові Замовника/Пацієнта від подальшого лікування, відмови пройти необхідні обстеження для проведення подальшого лікування;

ж) не виконує медичних приписів (рекомендацій) лікаря, своїх обов’язків, зазначених в цих Правилах;

з) коли медична послуга відсутня в чинному прайсі, не зважаючи на те, що вона надавалася раніше;

і) запізнення на прийом більш ніж на 15-ть  хвилин.

й) перебування Пацієнта у стані алкогольного або наркотичного чи токсичного сп’яніння або в іншому хворобливому стані, що перешкоджає наданню якісних Послуг;

к) замовник утримується від прийняття виставленого рахунку, або не виконує зобов’язань з оплати послуг, у т.ч. з передоплати;

л) при виникненні заборгованості у Пацієнта з оплати Послуг (понад 1 місяць) та до моменту повного погашення такої заборгованості;

м) грубого порушення, або недотримання Пацієнтом встановлених лікуючим лікарем приписів або графіку лікування;

н) порушення Пацієнтом або недотримання умови/вимог цих правил, невиконання своїх обов’язків Пацієнтом зазначених в цих Правилах;

о) коли з об’єктивних причин відсутній лікар, який надає медичну послуги, і дату його виходу на роботу визначити неможливо;

п) якщо пацієнт спізнився на прийом, лікар або медичний працівник в такому разі має право самостійно приймати рішення про надання медичної послуги в скороченому форматі, про що попереджує пацієнта і отримує його згоду на це, в іншому випадку прийом переноситься на інший час на загальних підставах;

р) коли медична послуга не може бути виконана в повному обсязі до кінця робочого дня МЦ;

с) невиконання пацієнтом медичних призначень та рекомендацій або порушення ним встановленого для нього режиму, за умови, що це не загрожуватиме його життю чи здоров’ю;

т) безпідставної відмови пацієнта оплачувати фактично надані йому послуги (окрім випадків  надання екстреної медичної допомоги);

7.2. Рішення про припинення правовідносин з таким пацієнтом приймає Директор МЦ.

7.3. Дострокове припинення лікування можливе за письмовою заявою пацієнта (уповноваженого представника).

7.4. МЦ не несе відповідальності за стан здоров’я пацієнта чи ефективність його лікування у випадку відмови останнього від виконання медичних приписів (рекомендацій) та дострокового припинення лікування.

7.5. Необхідною умовою для отримання позитивного ефекту від призначеного лікування є чітке виконання пацієнтом всіх приписів та рекомендацій лікаря, правил прийому медикаментів, забезпечення необхідного рівня особистої гігієни, навантаження (фізичного та психологічного), відмови від шкідливих звичок.

8. ДІЇ ЛІКАРЯ У РАЗІ ВІДМОВИ ПАЦІЄНТА ПІДПИСУВАТИ ІНФОРМОВАНУ ДОБРОВІЛЬНУ ЗГОДУ АБО БУДЬ-ЯКИЙ ДОКУМЕНТ, ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ДО ПІДПИСАННЯ

8.1. Отримання підписаної Інформованої згоди, є невід’ємною частиною нормативно встановленої процедури лікування пацієнта.

8.2. Інформована добровільна згода Пацієнта при одержанні медичної допомоги є чинником реалізації прав пацієнта. Відповідно до статті 43 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-XII (далі — Основи законодавства про охорону здоров’я) Інформована згода пацієнта відповідно до статті 39 необхідна для застосування методів діагностики, профілактики та лікування.

8.3. Підписуючи Інформовану добровільну згоду на медичне втручання (Порядок оформлення інформованої згоди прописаний у наказі МОЗ «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що  використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування» від 14.02.2012 № 110, саме у формі № 003-6/о, чи іншу форму згоди),  пацієнт дає згоду на медичне втручання, і відповідно, відмова від її оформлення, є перешкодою для медперсоналу у наданні медичної допомоги.

8.4. Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 003-6/о «Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення», затвердженої Наказом № 110, форму № 003-6/о заповнюється пацієнтом, який звернувся до закладу охорони здоров’я та дає згоду на проведення йому діагностики та лікування, у разі необхідності — на оперативне втручання та знеболення. Пацієнт підписує Згоду після бесіди з лікарем та в його присутності.

8.5. Згода Пацієнта чи його законного представника на медичне втручання не потрібна лише у разі наявності ознак прямої загрози життю пацієнта за умови неможливості отримання з об’єктивних причин згоди на таке втручання від самого пацієнта чи його законних представників. (стаття 43 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-XII).

8.6. Особа яка прийшла на прийом до стоматолога, та  відмовляється підписувати Інформовану добровільну згоду пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення (форма № 003-6/о) (якщо це не ургентний випадок), не розпочинати лікувальний процес. В інших випадках лікар має право не застосовувати методи діагностики, профілактики та лікування.

8.7. Цією самою статтею передбачено необхідність отримання лікарем письмового підтвердження відмови пацієнта від медичного втручання (таку відмову оформлює або сам пацієнт, або лікар за участю свідків).

8.8. Лікар повинен отримати від Пацієнта власноруч написану заяву про таку відмову, а у випадку, якщо пацієнт не бажає її надавати, оформити Акт про відмову з  причинами  відмови за участю  та підписом двох свідків (відповідно до абзацу 3 статті 43 Основ законодавства про охорону здоров’я).

8.9. До свідків залучається медперсонал МЦ та/або членів сім’ї пацієнта, які можуть підтвердити, що Пацієнт у момент відмови був спроможний адекватно сприймати та аналізувати надану йому інформацію, відповідав на запитання та сам їх ставив. Для засвідчення Акту про відмову пацієнта від медичного втручання слід залучати тільки тих осіб, яким медична та особиста інформація про Пацієнта відома через виконання професійних або службових обов’язків, або осіб, проти яких не заперечує Пацієнт.

8.10. В Акт про відмову пацієнта, необхідно відобразити факт інформування пацієнта та стислий зміст наданої йому інформації.

9. ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ

9.1. З якого віку дитина має право самостійно давати згоду на лікування:

9.1.1. Малолітнім є пацієнт, що не досяг чотирнадцяти років. Його правовий статус унормовано статтею 31 ЦКУ.

9.1.2. Медичне втручання щодо малолітньої особи здійснюється за згодою його законних представників (ч. 1 ст. 43 Основ законодавства про охорону здоров’я), тобто згода або відмова самого малолітнього пацієнта не має юридичного значення. До тієї ж категорії відносяться Пацієнти, які визнані в установленому законом порядку — недієздатним, та медичне втручання яких здійснюється за згодою його законних представників.

9.2. Законними представниками малолітніх дітей є їхні батьки, усиновителі, опікуни та піклувальники (ст.242 Цивільного кодексу України).

9.3. Неповнолітнім вважається пацієнт віком від 14 до 18 років.

9.3.1. Надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла 14 років, має право на вибір лікаря та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій, та провадиться за її згодою. Відповідно до Ст. 284 ЦКУ: Фізична особа, яка досягла 14 років і яка звернулася за наданням їй медичної допомоги, має право на вибір лікаря та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій, але неповнолітній пацієнт не володіє такою умовою, необхідною у процесі отримання згоди на медичне втручання, як інформованість. Стаття 32 ЦКУ, у якій вказано обсяг прав та обов’язків такої особи, не містить норми щодо самостійного права неповнолітньої особи розпоряджатися своїм здоров’ям, надавати згоду на медичне втручання.

9.3.2. Батьки несуть повну відповідальність за дитину і стан її здоров’я до настання 18-річного віку.

9.3.3.Згоду на надання медичної допомоги підписують батьки чи законні представники.

9.4. Повнолітня дієздатна фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, має право відмовитися від лікування. У невідкладних випадках, за наявності реальної загрози життю фізичної особи, медична допомога надається без згоди фізичної особи або її батьків (усиновлювачів), опікуна, піклувальника (ч. 2-5 ст. 284).

9.5. Відповідно до законодавства про охорону здоров’я України: пацієнт, який досяг повноліття, має право на отримання достовірної і повної інформації про стан свого здоров’я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я (ст. 39; аналогічні норми викладені у ст. 285 ЦКУ, стаття 43 Основ законодавства про охорону здоров’я).

9.6. Няні, бабусі та інші родичіне є законними представниками дитини, тому можуть діяти на підставі письмового доручення (нотаріально завіреного) від батьків.

9.7. Доручення складається від імені обох батьків або від імені одного з них. В довіреності повинні міститися обов’язкові дані: відомості про батьків, дані дитини, дані представника, які саме права довіряються, термін дії, підпис батьків.  У дорученні також необхідно дати згоду на проведення медичного обстеження дитини, на конкретні процедури і маніпуляції (наприклад, рентгенологічне обстеження), на інформування представника про результати обстеження, також можна прописати право представника підписувати договори на надання послуг та інші офіційні документи. Якщо є обмеження (наприклад, представник не може приймати рішення про будь-яких процедурах і маніпуляціях), то таке застереження повинно бути в дорученні.

10. ПОРЯДОК ОПЛАТИ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

10.1. Всі медичні та інші послуги в рамках ліцензії МЦ надаються за плату та відповідно до затвердженого прейскуранту цін (прайсу) МЦ, з яким можна ознайомитися в Папці споживача МЦ.

10.2. Оплата за послуги здійснюється після їх надання, а за домовленістю – за передоплатою чи відповідно до умов укладеного договору (страхові компанії, корпоративні клієнти).

10.3. Інші умови оплати медичних послуг регулюються Публічним Договором Оферти про надання медичних стоматологічних послуг.

11. РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК ТА КОНФЛІКТІВ З ПАЦІЄНТАМИ

11.1. З питань надання медичної допомоги та організації роботи МЦ пацієнт може звернутися до лікуючого лікаря або Медичного директора МЦ.

11.2. Графік прийому пацієнтів та відвідувачів, затверджується Директором Підприємстваза погодженням із Медичним директором, та розміщується в Папці споживача.

11.3. У випадку виникнення конфліктної ситуації з Пацієнтом із приводу якості, порядку, терміну лікування, внесення важливих змін у раніше погоджений план лікування, призупинення (припинення) лікування, а також висування вимог про негайну заміну лікуючого лікаря, медичний персонал, зобов’язаний дотримуватися медичної етики та запобігати розвитку конфлікту, а також письмово (доповідною запискою) повідомити про це керівництво МЦ.

11.4. При виникненні конфліктної ситуації потрібно зібрати докази:

— записи у медичній карті (про порушення раціону харчування, повернення до шкідливих звичок, порушення інших рекомендацій), за можливості засвідчені підписом пацієнта (очевидно, що подібні самостійні записи лікаря будуть сприйматися без довіри);

— записи у медичній карті про нез’явлення на запланований прийом;

— акти за підписом свідків (мінімум двох осіб із медичного персоналу закладу охорони здоров’я для збереження лікарської таємниці) щодо нез’явлення пацієнта на запланований прийом, порушення правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я тощо.

11.5. Відповідно до пункту 3.4 Етичного кодексу лікаря України від 27.09.2009 (далі — Етичний кодекс лікаря) за винятком випадків невідкладної допомоги, лікар має право відмовитися від лікування пацієнта, якщо впевнений, що між ним і пацієнтом відсутня необхідна взаємна довіра, коли відчуває себе недостатньо компетентним або не має у своєму розпорядженні необхідних для проведення лікування можливостей та в інших випадках. У цій ситуації лікар має вжити всіх заходів щодо інформування про це хворого та надати йому відповідні рекомендації.

11.6. Пацієнти та їхні родичі можуть направити заяви, скарги та пропозиції для розгляду адміністрацією МЦ.

11.7. У випадках, коли Пацієнт не виконує медичних вказівок лікаря, порушує встановлений режим лікування, проведення лікувальних процедур і втручання, лікар письмово сповіщає про це керівництво Центру та робить відповідний запис у медичній картці пацієнта.

11.8. Обов’язок пацієнта (згідно із Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я») -підписати ознайомлення пацієнтів із «Правилами перебування пацієнтів». Спосіб фіксування ознайомлення пацієнтів із «Правилами перебування пацієнтів»- підпис  в  «Анкеті персональних даних пацієнта».

Не копируйте текст!