ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом директора
ПП «ЛАРАДЕНТ»
Захожа Л.Ф.

від 14 грудня 2022 р. №07/22-П/ТМ

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА
про надання медичних стоматологічних послуг

Приватне підприємство «ЛАРАДЕНТ», в особі Директора Захожої Лариси Феліксівни що діє на підставі Статуту (надалі іменується «Виконавець»), та будь-яка Фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання медичних стоматологічних послуг (надалі іменується «Пацієнт» або «Замовник»), разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей договір про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України, цей Договір є публічним Договором (публічною офертою), що містить всі істотні умови надання Виконавцем медичних стоматологічних послуг та пропонує необмеженому колу фізичних осіб (Пацієнтам) отримати медичні стоматологічні послуги на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги в разі їх наявності.

1.3. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної тощо) надати Пацієнту медичні послуги.

1.4. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов’язаної з виконанням цього Договору, і несе відповідальність в разі порушення прав Пацієнта в процесі виконання Договору і реалізації Послуг.

1.5. Виконавець надає медичні стоматологічні послуги на підставі ліцензії на медичну практику, виданої наказом Міністерства охорони здоров’я України серія АГ № 570764 від 24.03.2011р.

1.6. Перелік дозволених спеціальностей Виконавця:

1.6.1. лікарські: організація та управління охороною здоров’я, загальна стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортодонтія, рентгенологія.

1.6.2. спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія.

1.7. Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на веб-сайті Виконавця.

1.8. У разі, якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Договір вважається укладеним, без його подальшого підписання Сторонами, з моменту усного або письмового звернення Пацієнта до Медичного центру Виконавця за отриманням медичних стоматологічних послуг чи вчинення інших дій, передбачених цим Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору (підписання необхідної документації), початок фактичного користування послугами, оплата рахунку Виконавця тощо), без підписання письмового примірника Сторонами.

2.2. Дата першого звернення Пацієнта до Виконавця за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору. Пацієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.

2.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

2.4Укладаючи Договір, Пацієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень даного Договору та всіх можливих додатків до нього.

2.5. Перед початком користування послугами кожний Пацієнт має безперешкодну можливість  ознайомитися з умовами цього Договору, з Прайсом на Послуги, з Гарантійним Положенням  Виконавця, а також Правилами перебування та обслуговування Пацієнтів в Медичному центрі Виконавця, що розміщені (оприлюднені) на офіційному веб-сайті Виконавця та в Куточку (папці) споживача.

2.6. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Якщо Пацієнт не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір.

2.7. Виконавець на письмову вимогу Пацієнта надає йому завірену підписом уповноваженої особи Виконавця письмову форму цього Договору.

3. ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення вживаються у такому значенні:

3.1. Акцепт — надання Законним представником повної і безумовної відповіді Виконавцеві на його пропозицію укласти Договір. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту усного або письмового звернення Законного представника до Виконавця для замовлення отримання послуг Пацієнтом чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору (підписання плану лікування, початок фактичного отримання послуг Пацієнтом, оплата рахунку Виконавця тощо) без підписання письмового примірника. Дата першого звернення Законного представника до Виконавця вважається датою укладення цього Договору. Законний представник та Пацієнт (за умови, що такий Пацієнт досяг 14 років) вважаються ознайомленими з Договором в момент укладання Договору.

3.2. Веб-сайт Виконавця — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: www.laradent.com.ua , яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та послуги, що ним надаються.

3.3. Гарантійний строк  – період часу, протягом якого у випадку виявлення недоліків у наданих послугах, Пацієнт має право звернутися до Медичного Центру для їх  безкоштовного усунення. Гарантійний строк визначається з дня завершення надання послуги.

3.4. Діагноз – визначення природи захворювання шляхом вирахування об’єктивних або суб’єктивних ознак захворювань (особливостей їх перебігу).

3.5. Діагностика – обстеження, окремі процедури для встановлення чи уточнення стану здоров’я Пацієнта, виявлення захворювань (особливостей їх перебігу).

3.6. Законний представник — батьки (усиновлювачі) є законними представниками малолітніх та неповнолітніх дітей. Опікун є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаної недієздатною. Законним представником у випадках, встановлених законом, може бути інша особа.

3.7. Замовник Пацієнт, Законний представник Пацієнта або інша особа, яка уклала Договір в інтересах Пацієнта.

3.8. Інформована згода – згода Пацієнта на медичне втручання, яка оформлюється у письмовому вигляді, затвердженої Міністерством охорони здоров’я України форми, окремої затвердженої Виконавцем форми.

3.9. Лікуючий лікар – лікар Виконавця, який надає медичні послуги Пацієнту в Закладі.

3.10. Медична стоматологічна послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними працівниками в Медичному центрі Виконавця з метою профілактики, діагностики, лікування або реабілітації захворювань, патологій або станів Пацієнта.

3.11. Методика – певний порядок та обсяги застосування медичних (інших) методів лікування, обстеження, тощо.

3.12. Медичний центр (далі МЦ)  – заклад охорони здоров’я, створений Виконавцем та розташований за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, 7.

3.13. Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

3.14. Пацієнт – фізична особа, яка звернулася до Медичного центру Виконавця для отримання  послуг.  У разі, якщо споживачем Послуг є малолітня або недієздатна особа, права та обов’язки, що передбачені цим Договором для Пацієнта, набуває законний представник такої особи.

3.15. План лікування – кошторис – обраний лікуючим лікарем для кожного Пацієнта окремо і погоджений з Пацієнтом комплекс профілактичних, лікувальних, діагностичних, реабілітаційних заходів, медичних маніпуляцій тощо, необхідний для досягнення позитивних результатів лікування захворювання Пацієнта, із зазначенням етапів лікування, переліку медичних втручань, орієнтованих строків лікування та орієнтованої вартості лікування в цінах, що діють на день складання плану лікування.

3.16. Послуга — консультації спеціалістів, огляди, діагностичні обстеження, лікувальні маніпуляції, гігієнічні процедури та будь-які інші медичні заходи, які здійснюються медичними працівниками Виконавця в амбулаторних умовах та спрямовані на забезпечення діагностики, профілактику, лікування, реабілітацію захворювань, патологій або станів Пацієнта.

3.17. Патологія – особливий процес розвитку захворювання, порушення роботи чи функцій органів, стану тканин, що має негативне значення для організму людини.

3.18. Правила — Правила перебування та обслуговування Пацієнтів в Медичному центрі, затверджені Виконавцем та обов’язкові до виконання Пацієнтом, з якими Пацієнт зобов’язаний ознайомитися до укладення договору.

3.19. Публічний договір — це правочин про надання та отримання стоматологічних, анестезіологічних послуг, який встановлює однакові для всіх Пацієнтів та Законних представників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування.

3.20. Сторони договору (Сторони) – Виконавець та Пацієнт.

3.21. Третя особа – фізична особа, що супроводжує Пацієнта та може вчиняти певні дії чи отримувати інформацію про Пацієнта після підписання протоколу узгодження про залучення її в якості сторони цього Договору (залучення здійснюється виключно за згодою Пацієнта).

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1. Виконавець зобов’язується надати медичні стоматологічні послуги на базі заснованого ним МЦ «ЛАРАДЕНТ», штатним медичним персоналом за погодженням та дорученням Пацієнта або Замовника надати одну або декілька платних Послуг з переліку Виконавця, відповідно до «Правил внутрішнього розпорядку (перебування Пацієнтів)», «Положення про гарантійні зобов’язання при наданні стоматологічних послуг», з використанням необхідного, сертифікованого обладнання та дозволених до використання лікарських засобів, передбачених п. 20 ст. 1 Закону України від 23.12.1997р. №771/97-ВР, медичних виробів та матеріалів, спрямованих на покращення стану здоров’я Пацієнта та відповідно до встановленого діагнозу, та/або надати послуги з діагностики, кінцевою метою яких є отримання діагностичної інформації Замовником, а Замовник, зобов’язується прийняти та оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.

4.2. Обсяги, вид, вартість та строки надання Послуг визначаються з урахуванням здоров’я Пацієнта, медичних показань, бажань Пацієнта та технічних можливостей Виконавця.

4.3. На підставі проведеного первинного огляду Пацієнта лікуючий лікар встановлює попередній діагноз, визначає методи і можливі варіанти обстеження та/або лікування, наслідки лікування та передбачувані результати, ступінь ризику і можливі ускладнення, докладно інформує про це Пацієнта.

4.4. Лікар в усній та/або письмовій формі визначає обсяг Послуг та їх попередню вартість та узгоджує із Замовником. На вимогу Замовника відсилає йому в електронному вигляді (в зручний для нього спосіб),  План лікування-кошторис (Додаток 1).

4.5. Необхідною умовою виконання Договору є згода Пацієнта із запропонованим Планом лікування-кошторисом, що засвідчується шляхом фактичного споживання послуг  Пацієнтом та підписанням «Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування, операції та знеболення», затвердженої МОЗ України.

4.6. Впродовж дії Договору Сторони можуть скласти/погодити  декілька Планів лікування-кошторисів, в такому випадку умови додаткового Плану будуть доповненням до попереднього Плану лікування-кошторису або його буде  змінено.

4.7. Пацієнт погоджується, що при необхідності необхідно провести додаткове обстеження або отримати консультацію профільного медичного спеціаліста, який відсутній у Виконавця, він зобов’язаний пройти таке обстеження або консультацію в строки, встановлені Виконавцем, оплачуючи ці послуги за тарифами відповідних медичних закладів.

4.8. Для досягнення прогнозованого результату лікувального процесу, Пацієнт зобов’язаний дотримуватись всіх рекомендацій лікуючого лікаря. Медичний Центр  не несе відповідальності за настання небажаних ускладнень у разі недотримання Пацієнтом наданих рекомендацій та/або недотримання ним умов цього Договору.

4.9. Пацієнт усвідомлює та погоджується з тим фактом, що прогнозований результат лікувального процесу може відрізнятись від фактичного з огляду на особливості організму Пацієнта. МЦ не несе в такому випадку жодної відповідальності.

4.10. Результати досліджень  можуть бути відправлені на електронну пошту та у месенджери Замовника у разі зазначення останнім такого способу отримання результатів Послуг та своєї електронної адреси в Анкеті персональних даних. При цьому Замовник усвідомлює ризики і наслідки можливого несанкціонованого доступу третіх осіб до конфіденційної інформації при такому способі передачі результатів Послуг. Усвідомлюючи вищевикладене, Замовник зобов’язується не пред’являти Виконавцю претензій, пов’язаних з розголошенням третім особам лікарської таємниці та іншої інформації при її передачі способом, зазначеним в цьому пункті Договору.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

5.1. Порядок надання медичних послуг та порядок запису на прийом до лікаря  в МЦ здійснюються відповідно до «Правил внутрішнього розпорядку (перебування пацієнтів)».

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Всі медичні та інші послуги в рамках ліцензії МЦ надаються за плату та відповідно до затвердженого прейскуранту цін МЦ, з яким можна ознайомитися в Папці споживача  МЦ.

6.2. Оплата за послуги здійснюється після їх надання, а за домовленістю – за передоплатою чи відповідно до умов укладеного договору (страхові компанії, корпоративні клієнти).

6.3. Загальна сума визначається із сумарної вартості всього обсягу наданих послуг шляхом складання сум, зазначених у виставлених Пацієнтові рахунках.

6.4. Попередня вартість Послуг узгоджена  Сторонами не включає вартість лікування прихованих патологій, які можуть бути виявлені в процесі лікування.

6.5. Ціни, використані під час формування Плану лікування-кошторису Пацієнта, абопрямо не визначені Планом лікування-кошторису Пацієнта, в тому числі коли Послуги, визначені в Плані та надані не в повному обсязі, вартість таких Послуг (частини Послуг) визначається відповідно до діючих тарифів Виконавця на момент надання Послуги Замовнику.

6.6. Пацієнт оплачує Послуги одним із нижченаведених способів за вибором Пацієнта:

6.6.1. оплата готівкою в касу Підприємства;

6.6.2. оплата за допомогою платіжної картки з використанням платіжного пристрою(термінал);

6.6.3. оплата рахунків Виконавця за безготівковим розрахунком (перерахування  грошових коштів  на розрахунковий рахунок Підприємства у відповідній установі банку);

6.6.4. за страховим полісом.

6.7. Платником за послуги може бути як сам Пацієнт,  так і їх представники (родичі чи довірені особі), а також підприємства та організації, благодійні фонди тощо.

6.8. Пацієнтам, які є громадянами інших країн чи уклали договір про добровільне медичне страхування, рекомендується до початку отримання медичних та інших послуг в МЦ з’ясувати можливість оплати послуг зі своєю страховою компанією.

6.9. Послуги оплачуються Пацієнтом в день надання Послуги — до надання Послуги або безпосередньо після її надання, в розмірі повної вартості наданої Послуги в конкретне відвідування. Сторонами може бути погоджено інший порядок оплати наданих послуг.

6.10. Оплата послуг за згодою сторін може здійснюватися з відстроченням або розстроченням платежу, про що сторони зазначають в укладеному  між ними Договорі.

6.11. Пацієнт має право здійснити попередню оплату Послуг, визначених Планом лікування. Вартість Послуг, сплачених Пацієнтом як попередня оплата, не може бути переглянута Виконавцем у разі зміни тарифів на Послуги та встановлюється відповідно до тарифів, діючих на день оплати. Це правило діє у разі, якщо між здійсненням Пацієнтом попередньої оплати та днем надання йому Послуг минуло не більше ніж 14 (чотирнадцять) днів. В іншому випадку здійснюється перерахунок за Послуги відповідно до тарифів Виконавця, що є дійсними на момент надання Послуги.

6.12. У випадку виникнення розбіжностей в сторону збільшення між орієнтовною вартістю Послуги (частини Послуги) та сумою виставленого Пацієнту рахунку в конкретне відвідування, Пацієнт зобов’язаний оплатити рахунок не пізніше одного календарного дня до дати закінчення лікування, або в день останнього дня лікування.

6.13. Допускається проведення повної чи часткової передоплати вартості послуг (внесення авансу), який в подальшому зараховуватиметься у загальну вартість наданих стоматологічних послуг.

6.14. У разі якщо Послуги, визначені, цим договором надаються в декілька відвідувань, Пацієнт має право вносити попередню оплату за Послуги частинами, в розмірі 100% від вартості Послуги, що буде надана в конкретне відвідування.

6.15. Послуги за безготівковим розрахунком надаються за умови внесення Пацієнтом попередньої оплати в розмірі 100% від загальної вартості Послуг, визначеної Планом лікування.

6.16. На окремі види Послуг (ортопедичне, при плануванні хірургічної операції або операції з імплантації) які передбачають попередні витрати Виконавця (індивідуальне замовлення лікувальних конструкцій для Пацієнта у третіх осіб тощо), Пацієнт зобов’язується: здійснити передоплату у розмірі  не менше 50-70% від вартості таких конструкцій відповідного лікування до початку його проведення. Сторонами може бути погоджено інший порядок оплати.

6.17. Ортодонтичні послуги:

6.17.1. При наданні ортодонтичного лікування  за допомогою «елайнерів», ортодонтична діагностика — планування лікування капами,  надається за умови 100% передоплати від загальної суми.

Якщо після діагностики Пацієнт відмовився від лікування передоплата за ортодонтичну діагностику, не повертається.  

6.17.2. Лікування  капами  надається за умови не менше ніж 50% передоплати від загальної суми за лікування капами.

6.17.3. Якщо після виготовлення кап Пацієнт відмовився від лікування передоплата за капи не повертається.  

6.17.4. Якщо Пацієнт за капи заплатив більше ніж 50%, та відмовився від лікування капами, йому повертається різниця між передоплатою 50%, (наприклад Пацієнт заплатив 60% від загальної суми за лікування,10% повертається Пацієнту, 50% не повертається).

6.17.5. За згодою сторін може бути оформлена додаткова угода про оплату Послуг з розстрочкою платежів, можлива часткова оплата вартості послуг протягом часу їх надання. В такому випадку Пацієнт зобов’язується сплатити загальну вартість послуг не пізніше дня завершення надання послуги. 

6.17.6. Сторонами може бути погоджено інший порядок оплати «елайнерів» наприклад:

6.17.6.1. Пацієнт вносить обов’язкову передоплату в розмірі 50% від загальної вартості «елайнерів», а решту можливо розділити окремими платіжками за погодженням Директора.

6.17.6.2. При кожному платежі буде видаватися наступний комплект елайнерів, і Пацієнт буде продовжувати курс лікування так, як йому призначили.

6.17.7. Лікування в ретенційний період не входить в загальну вартість лікування методом із застосуванням елайнерів.

6.17.8. Замовлення та  виготовлення нових кап може знадобитися в зв’язку з її природним зносом,  зламаної або загубленої капи, кожне нове виготовлення оплачується окремо в залежності від окремого випадка.

6.17.9. Додаткова доробка лікування включаючи нові ортодонтичні завдання — необхідне лікування, можуть бути здійснені  за додаткову плату в залежності від окремого випадка.

6.17.10. При порушенні Пацієнтом порядку лікування, термінів носіння, неявки на які призначаються лікарські огляди та невиконання Пацієнтом лікарських призначень, МЦ знімає з себе відповідальність за результати лікування і всі необхідні додаткові лікувальні заходи.

6.17.11. У цих випадках буде складено додатковий План лікування — кошторис, який оплачується окремо згідно з прейскурантом на день оплати стоматологічних послуг.

6.18. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку встановлювати тимчасові акції/спеціальні пропозиції, надавати знижки на вартість Послуги, розмір якої визначається в порядку, встановленому Виконавцем.

6.19. МЦ за згодою Директора може на свій розсуд, в порядку благодійності чи за окремою угодою надавати медичні послуги зі знижкою погодженою з Директором одному чи декілька Пацієнтам.

6.20. Перелік таких спеціальних пропозицій, термін їх дії, умови їх надання та інші особливості публікуються на Сайті МЦ, а також можуть бути повідомлені Пацієнтові за його запитом в приміщенні МЦ  чи іншим чином доводяться до відома Пацієнта, зокрема, шляхом здійснення електронної (з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку, e-mail, менеджерів, соціальних мереж) розсилки інформації/новин від МЦ.

6.21. Адміністратор з обов’язками касираМЦ має право вимагати отримати від Пацієнта підпис на акті наданих послуг. Підпис Замовника засвідчує згоду на те, що послуги були надані вчасно, якісно і в повному обсязі і претензій до якості послуг немає.

6.22. Адміністратор з обов’язками касира зобов’язаний видати Пацієнту фіскальний документ, що підтверджує сплату послуг.

6.23. У випадку незгоди Пацієнта з тим, що медичні послуги йому  були надані вчасно, якісно і в повному обсязі, він пише письмове звернення на ім’я Директора ПП «ЛАРАДЕНТ» з відповідним обґрунтуванням. Звернення розглядається у відповідності до чинного законодавства про розгляд звернень громадян та захист прав споживачів.

6.24. У разі визнання адміністрацією МЦ невідповідності  якості чи обсягу наданої медичної послуги заявленим умовам, приймається рішення про повне або часткове повернення коштів Пацієнту/Замовнику.

6.25. Виконавець повертає кошти  протягом десяти  робочих днів з моменту звернення Пацієнта із відповідною заявою.

6.26. Кошти повертаються з вирахуванням вже понесених МЦ витрат на обслуговування Пацієнта (закупівля ліків, матеріалів, зуботехнічної лабораторії, ортодонтична діагностика- планування лікування капами, виготовлення кап, тощо) фактично здійснених витрат та витрат з виготовлення (замовлення) для Пацієнта лікувальних конструкцій, окрім визначених окремих послуг в цьому договорі.

6.27. У випадках дострокового припинення відносин з Пацієнтом (Пацієнт відмовляється від подальшого лікування, або у випадку неможливості надання Послуг (частини Послуг), через нез’явлення Пацієнта на прийом до лікаря, порушення Пацієнтом умов цього Договору та (або) Правил, наперед сплачені Пацієнтом/Замовником  кошти не повертаються та вважаються неустойкою. (Достроково припинити надання послуг Пацієнту, який припустився грубого порушення приписів лікуючого лікаря, затверджених «Правил надання стоматологічних послуг та Правил внутрішнього розпорядку медичного закладу»).

6.28. Стягнення з Пацієнтів простроченої заборгованості за надані послуги відбувається згідно із чинним законодавством України.

6.29. Якщо, у процесі виконання стоматологічних робіт (надання послуг) виникає потреба у збільшенні чи зменшенні їх обсягу, то відповідному корегуванню піддається їх остаточна вартість за Договором. Про такі зміни Виконавець зобов’язаний завчасно, сповістити Замовника та виставити додатковий рахунок. При цьому Замовник має право відмовитися або підписати рахунок та продовжувати отримувати послуги (прийняти роботи). Якщо така відмова унеможливлює продовження надання Послуг за медичними показаннями, Виконавець має право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, а Пацієнт зобов’язаний оплатити вартість фактично отриманих Послуг.

6.30. Якщо з вини Виконавця Послуги надаються не в повному обсязі, після вжиття всіх можливих заходів спрямованих на надання послуги — вартість ненаданих та сплачених Послуг відшкодовується Пацієнту згідно чинного законодавства України, якщо це не є «Форс-мажором».

6.31. Пацієнт не має права відмовитись від оплати  фактично наданих Послуг.

6.32. Загальна вартість Послуг за цим Договором визначається сумарною вартістю всіх наданих Пацієнту Послуг.

6.33. Умови цього розділу щодо оплати Послуг не поширюється на випадки надання Пацієнтам  послуг, які оплачуються страховиками відповідно до договорів добровільного медичного страхування або іншими третіми особами.

7. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ТРЕТЬОЮ ОСОБОЮ

7.1. Будь-які Послуги за цим Договором можуть бути сплачені третьою особою за домовленістю між такою особою та Пацієнтом та за необхідності укладення окремого договору між третьою особою (платником) та Виконавцем, послуги, які сплачує третя особа, надаються на загальних умовах цього Договору з урахуванням наступних спеціальних умов:

7.1.1. Послуги за цим Договором вважаються сплаченими з моменту надходження коштів до каси Виконавця або на поточний рахунок Виконавця, зазначений в цьому Договорі, з призначенням платежу «За надання стоматологічних послуг- прізвище, ім’я по батькові Пацієнта (повністю)».

7.1.2. У разі несплати (неповної сплати) Послуг третьою особою з будь-яких причин (відмова третьої особи, повернення коштів на вимогу третьої особи тощо) не виконане зобов’язання щодо сплати Послуг покладається на Пацієнта. У цьому випадку Пацієнт зобов’язаний сплатити Послуги самостійно протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання вимоги Виконавця щодо оплати Послуг.

7.2. Послуги за договорами медичного страхування надаються Пацієнтам у разі попереднього укладання Виконавцем відповідного договору про оплату послуг зі страховою компанією (або суб’єктом господарювання, з яким страхові компанії мають договірні стосунки щодо обслуговування застрахованих осіб за договорами медичного страхування в частині організації та фінансування медичних та інших послуг у обсязі програм страхування). Порядок оплати послуг встановлюється в договорі між Виконавцем та страховиком.

8. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

8.1. Приймання-передача наданих Послуг здійснюється в усній формі чи на вимогу однієї зі Сторін шляхом оформлення Акту наданих послуг (далі – Акт) Додаток 2, який складається Виконавцем в двох примірниках та надається Пацієнту для підписання.

8.2. Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту у разі його складання або надати письмову мотивовану відмову від його підписання.

8.3. У разі якщо Пацієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту протягом 2-х  (двох) календарних днів, Послуга вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнятою Пацієнтом.

8.4. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту Виконавець протягом 10-ти  (десяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта про результати розгляду. У разі обґрунтованості відмови Пацієнта Сторони складають двосторонній рекламаційний акт з переліком необхідних доробок і термінів їхнього виконання.

 8.5. Якщо Пацієнту надано декілька Послуг у різні відвідування, Виконавець має право скласти один Акт, в якому зазначити весь перелік наданих Послуг.

8.6. Повною оплатою вартості спожитих послуг Пацієнт засвідчує їх належну якість та відсутність претензій до Виконавця щодо їх кількості та естетичних характеристик.

9. ПРАВА СТОРІН

9.1. Пацієнт/Замовник  має право:

9.1.1. Приєднатися до цього Договору на запропонованих Виконавцем умовах.

9.1.2. До моменту замовлення Послуг отримати  у доступній формі повну та достовірну інформацію про: вартість та обсяг стоматологічних послуг, стан свого здоров’я, вид, сутність (мету) запропонованих (проведених) медперсоналом Медичного центру (чи запрошеними спеціалістами) досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, в тому числі наявність ризику для життя та здоров’я, можливі ускладнення, що можуть виникнути в результаті медичних втручань. Ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються у Виконавця. Порядок ознайомлення з медичною документацією визначається Інструкцією Виконавця “Про порядок оформлення, зберігання та видачі медичної документації”.

9.1.3. Звернутися з приводу заміни лікуючого лікаря (за наявності у Виконавця інших лікарів відповідної кваліфікації).

9.1.4. Попередньо Узгодити з Виконавцем орієнтовану вартість Послуг шляхом отримання Замовлення Пацієнта .

9.1.5. Отримати попередній рахунок перед початком надання послуг. 

9.1.6. Отримати Послуги належної якості.

9.1.7. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров’я, довідки у строки, передбачені чинним законодавством України, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються у Виконавця.

9.1.8. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні Послуг.

9.1.9. Отримувати виписки з медичної картки, довідки, консультаційні висновки.

9.1.10. Вибрати метод лікування відповідно до рекомендацій лікуючого лікаря, якщо лікарем визначено кілька варіантів плану лікування, попередньо ознайомившись із результатами планів лікування, можливими ускладненнями.

9.1.11. Відмовитися від подальшого лікування, отримання Послуги (частини Послуги) в будь-який момент дії Договору, попередньо сплативши всі фактично надані на момент відмови Послуги.

9.1.12. При зміні в процесі лікування Плану лікування та попередньої орієнтованої вартості Послуг Пацієнт вправі на свій вибір:

(а) погодитись з новим /додатковим Планом лікування та узгодити його вартість;

(б) відмовитися від запропонованих змін та продовжити лікування на узгоджених раніше умовах;

(в) розірвати Договір та провести розрахунки за фактично надані Послуги.

9.1.13. На таємницю: про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, про відомості, одержані при його медичному обстеженні, а також на захист своїх персональних даних згідно чинного законодавства України.

9.1.14. Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих Послуг.

9.1.15. На усунення недоліків наданої Послуги протягом гарантійного строку.

9.2. Виконавець має право:

9.2.1. Вносити зміни до цього Договору, а також до переліку Послуг, змінювати ціну кожної Послуги до моменту її надання Пацієнту.

9.2.2. Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги.

9.2.3. Отримувати оплату за надані Послуги в порядку, передбаченому цим Договором.

9.2.4. Обробляти персональні дані та іншу інформацію про Пацієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.

9.2.5. Зберігати на час лікування, а після його закінчення впродовж 5-ти років залишити в архіві Медичного центру всю медичну документацію (у т. ч. знімки та результати обстежень в інших медичних закладах), заведених на Пацієнта.

9.2.6. Не видавати Пацієнту медичної документації (картка форма о-№043, та інші діагностичні дослідження.

9.2.7. В разі необхідності, за попереднім погодженням з Пацієнтом, вносити зміни в План лікування — кошторис.

9.2.8. Самостійно визначати і призначати медичних працівників, які надаватимуть Послуги Пацієнту.

9.2.9. У разі виникнення невідкладних станів, непередбачуваних ситуацій чи ускладнень під час проведення медичних втручань — самостійно визначати обсяг всіх необхідних та можливих заходів з їх усунення.

9.2.10. Надавати неповну інформацію про стан здоров’я Пацієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами у разі, якщо інформація про захворювання Пацієнта може погіршити стан його здоров’я або зашкодити процесу лікування.

9.2.11. Здійснювати аудіо запис телефонних розмов з Пацієнтом.

9.2.12. Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання Послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.

9.2.13. Перенести візит у випадку непередбаченої відсутності лікаря або можливості призначити іншого лікаря для проведення лікування за згодою Пацієнта.

9.2.14. В разі запізнення Пацієнта в односторонньому порядку змінити строк надання Послуг або відмінити надання таких Послуг.

9.2.15. Скеровувати Пацієнта до інших профільних медичних спеціалістів, в тому числі до іншого закладу охорони здоров’я, з метою уточнення діагнозу та вибору оптимального плану лікування.

9.2.16. Виконавець має право відмовити (або призупинити) в наданні послуг Пацієнту в будь-який момент у випадках, які наведені у «Правилах внутрішнього розпорядку (перебування пацієнтів)».

10. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

10.1. Пацієнт зобов’язаний:

10.1.1. До укладання Договору ознайомитися з Прайсом на стоматологічні послуги Виконавця, «Правилами внутрішнього розпорядку (перебування пацієнтів) МЦ».

10.1.2. Вчасно прибути до МЦ в дату та час надання Послуг.

10.1.3. Завчасно, не пізніше ніж за 24 години до призначеного часу візиту повідомляти Виконавця про об’єктивну неможливість з’явитися на прийом до лікаря.

10.1.4. Під час перебування на території МЦ неухильно дотримуватися Правил Виконавця.

10.1.5. До початку надання Послуг, повідомити лікуючому лікарю весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.

10.1.6. Надати правдиві біографічні (персональні) та адресні дані, контактні телефони,  оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Виконавцю для надання Послуг.

10.1.7. Точно і своєчасно виконувати усні чи письмові приписи і рекомендації лікуючого лікаря, дотримуватися Плану лікування, своєчасно з’являтися на призначені консиліуми, додаткові обстеження, контрольні та профілактичні огляди, сумлінно виконувати всі його приписи та рекомендації, у т. ч. щодо гігієною порожнини роту, догляду за ортопедичними конструкціями.

10.1.8. Повідомляти лікуючого лікаря про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування.

10.1.9. Приймати надані Послуги належної якості та підписувати Акти.

10.1.10. Оплачувати вартість Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

10.1.11. Сплатити вартість непогоджених додаткових Послуг, які було надано Виконавцем з метою уникнення негативних наслідків для життя або здоров’я Пацієнта.

10.1.12. Підписувати інформовані згоди на проведення діагностики, лікування та знеболення, анкети та опитувальні листи Виконавця.

10.1.13. Дотримуватися правил експлуатації встановлених лікувальних конструкцій.

10.1.14. Не займатися самолікуванням.

10.1.15. Передати у власність Виконавця із подальшим залученням до медичної документації рентген-знімки, результати обстежень, аналізів тощо, які були виготовлені (проведені) попередньо чи за направленням лікуючого лікаря Виконавця в інших медичних закладах, якщо Пацієнт не має бажання чи не може виготовити їх для Виконавця.

10.2. Виконавець зобов’язаний:

10.2.1. Провести в узгоджений із Пацієнтом час первинний огляд  для встановлення попереднього діагнозу, обсягу необхідного лікування, належним чином інформувати Замовника про вартість, мету, терміни надання стоматологічних послуг, ефективність обраної методики, а також про можливі ризики та ускладнення під час та після їх застосування. Забезпечити найбільш раціональні методи лікування відповідно до медичних показань.

10.2.2. Забезпечити найбільш безболісні та раціональні методи лікування відповідно до медичних показань.

10.2.3. Використовувати лікарські засоби та медичні вироби, дозволені для використання в України. За необхідності додаткових методів обстеження з метою встановлення остаточного діагнозу провести їх, а при відсутності можливостей для цього — проінформувати Пацієнта і скерувати його для проходження обстеження до іншого закладу охорони здоров’я або профільного медичного спеціаліста.

10.2.4. Надати стоматологічні послуги належної якості відповідно до поставленого остаточного діагнозу, в обсязі, у строк і згідно з узгодженим (усно/чи письмово)  Планом лікування і розрахунку вартості, узгоджених Сторонами.

10.2.5. Послуги надавати якісно, кваліфіковано та відповідно до вимог і стандартів МОЗ України.

10.2.6. Створити належні і безпечні умови перебування Пацієнта у МЦ.

10.2.7. Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформація про факт звернення Пацієнта за медичною допомогою, перелік наданих Послуг, встановлений діагноз, інформації про стан здоров’я, результати медичних обстежень та оглядів, інтимну та сімейну сторони життя Пацієнта, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).

10.2.8. На вимогу Пацієнта надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання Послуг.

10.2.9. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

10.2.10. У доступному вигляді ознайомити Пацієнта (його законних представників) з медичною інформацію, а також з документацією (медичної карткою та іншими документами), згідно з положеннями Інструкції “Про порядок оформлення, зберігання та видачі медичної документації” (текст Інструкції – у Куточку споживача).  

10.2.11. Інформувати Пацієнта про обставини, що можуть виникнути та привести до збільшення обсягу надання Послуг, про можливі ризики та ускладнення, що можуть виникнути в ході їх надання.

10.2.12. При змінах в процесі лікування, узгодити з Пацієнтом додатковий або новий План лікуваннякошторис та його орієнтовну вартість.

10.2.13. Після закінчення лікування, надати на вимогу Пацієнта виписку з медичної карти, копії результатів обстежень, довідки цифрові носії за домовленістю тощо у строки, передбачені чинною нормативно-правовою базою України.

10.2.14. Надати Пацієнту лікарські призначення та рекомендації після надання Послуги.

11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПАЦІЄНТА

11.1. На виконання Закону України «Про захист персональних даних», Виконавець повідомляє Пацієнта/Замовника дитини, підопічного чи довірителя,  про збір, обробку, використання та зберігання його персональних даних під час виконання даного Договору.

МЦ не порушує  прав і законних інтересів, у т.ч. передбачених Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VІ (редакція від 30.01.2018 р.).

11.2. Власником персональних даних є Виконавець.

11.3. Персональні дані збираються з метою охорони здоров’я, встановлення медичного діагнозу, для забезпечення піклування чи лікування або надання медичних послуг (п. 6 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

11.4. Склад та зміст персональних даних, що обробляються Виконавцем:

11.4.1. загальні дані (в тому числі, але не виключно: прізвище, ім’я, по батькові, стать, дата та місце народження, адреса реєстрації та місце проживання, сімейний стан, засоби зв’язку, місце роботи, професія, рід занять, тощо);

11.4.2. спеціальні дані, що стосуються стану здоров’я особи (в тому числі, але не виключно: факт звернення за медичною допомогою, медична інформація про особу, що містить не лише свідчення про стан здоров’я, а й про історію хвороби, запропоновані дослідження і лікувальні заходи, прогноз можливого розвитку захворювання, наявність ризику для життя і здоров’я, відомості про наявність групи інвалідності, генетичні дані тощо).

11.5. Пацієнт має  право на захист своїх персональних даних від незаконної обробки, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням (якщо це не є форс-мажор, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

11.6. Персональні дані Пацієнтів зберігаються у формі карток та/або локальних електронних баз даних.

11.7. Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Пацієнта під час їх обробки. Працівники Виконавця здійснюють обробку персональних даних Пацієнта виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.

11.8. Виконавець може передавати персональні дані Пацієнтів Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу, органам прокуратури, правоохоронним та судовим органам, органам опіки та піклування, МСЕК, Фонду соціального страхування тощо виключно в обсязі, що є необхідним для реалізації ними своїх повноважень.

11.9. Адвокати мають право доступу до персональних даних лише тих Пацієнтів, які є їхніми клієнтами, та виключно у випадку надання цими клієнтами згоди на таку передачу. Іншим особам персональні дані передаються лише за згодою Пацієнта або його законного представника (батьки, опікун або піклувальник). Для наукових та статистичних цілей можуть передаватися знеособлені персональні дані, що не дозволяють ідентифікувати особу.

11.10. Медичні послуги за договорами медичного страхування (з оплатою таких послуг за рахунок страховика) надаються виключно за умови згоди Пацієнта на поширення персональних даних (в т.ч. щодо діагнозу, проведених лікувальних заході тощо) відповідній страховій компанії. Початок користування Послугами Виконавця за договорами медичного страхування є свідченням згоди Пацієнта на поширення його персональних даних відповідній страховій компанії (її представнику). У разі якщо Пацієнт не згодний з викладеними умовами щодо поширення персональних даних, медичні послуги за договорами медичного страхування Виконавцем надаватися не можуть.

11.11. При укладанні цього Договору Пацієнт надає згоду на використання Виконавцем наданих ним контактних даних з метою інформування Пацієнта, здійснення зв’язку із Пацієнтом, для надіслання повідомлень медичного, інформаційного та/або рекламного характеру, надсилання повідомлень, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Пацієнта. За письмовою заявою Пацієнта контактні дані останнього виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень.

11.12. Стороною цього Договору, крім Виконавця та Пацієнта, також може бути Третя особа – за згодою Пацієнта і самої Третьої особи. Законний представник Пацієнта не вважається Третьою особою.

11.13. При залученні Третьої особи Стороною Договору, Виконавець має право вимагати від такої особи пред’явлення документів, які підтверджують її повноваження щодо вчинення певних дій від імені Пацієнта.

11.14. Третя особа вважається такою, що супроводжує Пацієнта і може вчиняти дії чи отримувати інформацію виключно за згодою Пацієнта, яка фіксується окремим протоколом.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України та цим Договором.

12.2. Пацієнт відповідає за достовірність наданої інформації щодо свого здоров’я, виконання рекомендацій лікаря, своєчасну оплату наданих Послуг.

12.3. Виконавець відповідає за якість та безпеку наданих Послуг.

12.4. У разі прострочення оплати наданих ПослугВиконавець має право вимагати від Пацієнта сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми фактичної заборгованості за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів – додатково вимагати від Пацієнта сплати штрафу в розмірі суми заборгованості.

12.4. Не є показником неналежної якості наданих Виконавцем Послуг:

12.4.1. ускладнення та інші побічні ефекти втручання, що виникли внаслідок біологічних особливостей організму Пацієнта та ймовірність яких наявні знання і технології не можуть повністю виключити, якщо Послуги надані з дотриманням всіх необхідних дій і умов, що пред’являються до послуг даного виду;

12.4.2. можливий дискомфорт, що викликаний специфікою медичної методики і є наслідком реакції організму на фізичний, хімічний вплив препаратів, які проходять протягом розумного строку і про які Пацієнт був заздалегідь повідомлений лікуючим лікарем;

12.4.3. ускладнення, що наступили після надання Послуг у випадку грубого недотримання (порушення) Пацієнтом рекомендацій, наданих лікуючим лікарем.

12.5. Виконавець звільняється від відповідальності за результат наданих Послуг та за шкоду, заподіяну здоров’ю Пацієнта, у випадках:

12.5.1. невиконання Пацієнтом призначень та рекомендацій лікуючого лікаря, Плану лікування;

12.5.2. неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на заплановані прийоми чи контрольні медичні огляди;

12.5.3. відмови Пацієнта від продовження лікування та/або дострокового розірвання Договору;

12.5.4. неповідомлення, невчасне повідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я (анамнез), наявні шкідливі звички чи повідомлення завідомо неправдивих відомостей;

12.5.5. отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я або в інших медичних спеціалістів;

12.5.6. несвоєчасного повідомлення Пацієнтом лікаря про ускладнення, що виникли під час дії Договору;

12.5.7. використання лікарських засобів та медичних виробів неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця;

12.5.8. виникнення алергії або неприйняття медичних препаратів або матеріалів, дозволених до застосування;

12.5.9. розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням послуг за цим Договором.

12.6. Пацієнт повідомлений про те, що сучасна медицина не є точною наукою, відтак діагностика та лікування не можуть гарантувати отримання точного і позитивного ефекту. Пацієнт усвідомлює, що в силу обмеженості можливостей сучасної медицини, складності діагностики та лікування окремих захворювань, індивідуальності та унікальності організму кожного Пацієнта запропоновані Виконавцем Послуги можуть не принести очікуваного результату або навіть спричинити погіршення здоров’я Пацієнта, виникнення атипових реакцій та ускладнень, які не враховані у галузевих медичних стандартах (протоколах) та не описані в спеціальній літературі.

13. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

13.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін та перешкоджають Сторонам виконати свої зобов’язання за цим Договором.

13.2. Сторони вирішили до форс-мажорних обставин віднести: катастрофи, стихійні лиха (бурі, циклони, урагани, повені, землетруси, руйнування в результаті війни, блискавки, інші природні та кліматичні явища), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі,  аварії тощо); технологічні фактори (відсутність електроенергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, пошкодження обладнання або устаткування тощо); обставини суспільного життя (війну та військові дії, воєнний стан, масові заворушення, страйки, блокади, безпорядки, терористичні дії або акти та інші протиправні дії, антитерористичні операції, протиправні дії третіх осіб, епідемії, карантин, тощо); тимчасову непрацездатність лікарів або іншого медичного персоналу Виконавця; тяжку хворобу Пацієнта, яка об’єктивно перешкоджає йому виконати свої обов’язки за Договором або є несумісною із замовленими Послугами; дії, бездіяльність або акти органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямовані на припинення або призупинення виконання дій за цим Договором та (або) які перешкоджають нормальній діяльності Сторін, в т.ч. зміни в нормативній та законодавчій базі, яка регулює правовідносини Сторін в межах цього Договору, а також інші обставини, які уповноважена установа визнає непереборною силою шляхом надання відповідної довідки.

13.3. Сторона, яка не може виконувати свої договірні зобов’язання внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна повідомити про це іншу Сторону за можливості негайно, проте не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту настання таких обставин, а також документально підтвердити факт настання таких обставин.

13.4. Якщо форс-мажорні обставини виникли під час надання Послуг, Виконавець має право змінити медичну послугу на альтернативну або використати інше медичне обладнання, якщо надання цієї Послуги неможливо перенести на іншу дату.

13.5. Якщо форс-мажорні обставини діють більше двох місяців поспіль і не виявляють ознак припинення, кожна із Сторін матиме право відмовитися від виконання зобов’язань за цим Договором шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні. У цьому випадку жодна Сторона не буде пред’являти претензії з приводу понесених збитків.

14. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

14.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

14.2. У випадку, коли Пацієнт незадоволений якістю наданих йому медичних послуг, сервісним рівнем обслуговування, вважає, що його права як Пацієнта і споживача були порушені, він має право звернутись зі скаргою до адміністрації Виконавця.

14.3. Для проведення перевірки інформації та претензій Пацієнта за його заявою або за рішенням адміністрації Виконавця проводиться консиліум із дослідженням облікової та правової документації, відібранням пояснень у лікарів, іншого медичного персоналу, адміністраторів тощо.

14.4. Для об’єктивності розгляду скарг та за погодженням з Пацієнтом адміністрація Виконавця може запрошувати для участі у консиліумі спеціалістів з інших медичних закладів (в т.ч. іноземних) для надання консультацій та висновків.

14.5. Заклад не приймає претензій Пацієнта, в основі яких лежать приватні думки спеціалістів інших медичних закладів, без залучення таких спеціалістів до участі в консиліумі.

14.6. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку відповідно до законодавства України.

15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРА

15.1. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на веб — сайті Виконавця та на паперових носіях в Медичному центрі Виконавця — на рецепції та/або в Куточку (папці) споживача. В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на веб — сайті Виконавця та на паперових носіях в Медичному центрі Виконавця, пріоритет має примірник на паперових носіях.

15.2. У випадку внесення змін до цього Договору Виконавець зобов’язаний повідомити про це Пацієнтів за 15-днів до передбачуваної дати впровадження змін та/або шляхом розміщення оголошення на веб-сайті та на рецепції в приміщенні МЦ.

15.3. У разі незгоди Пацієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Пацієнт зобов’язаний розірвати Договір у тижневий строк з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміни. Продовження користування Послугами свідчить про згоду Пацієнта з внесеними до Договору змінами.

16. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

16.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково, до його припинення будь якою зі Сторін в порядку, встановленому Договором.

16.2. Всі строки надання Послуг протягом виконання Плану лікування є приблизними та можуть змінюватися в залежності від стану здоров’я Пацієнта та інших об’єктивних або суб’єктивних обставин.

16.3. Дія цього Договору припиняється в наступних випадках:

16.3.1. за взаємною згодою Сторін;

16.3.2. за ініціативою Пацієнта;

16.3.3. за ініціативою Виконавця у випадках порушення Пацієнтом умов Договору та (або) Правил, за умови здійснення всіх необхідних дій, що запобігають будь-якому погіршенню стану здоров’я Пацієнта у зв’язку з такою відмовою. Виконавець письмово інформує Пацієнта про причини відмови від Договору та дату, з якої Договір вважатиметься розірваним. За відсутністю зв’язку з Пацієнтом повідомлення про розірвання Договору надсилається за каналом комунікації, який вказаний Замовником. Договір є розірваним з дати, що зазначена в повідомленні Виконавця.

16.4. Сторони беззастережно погоджуються під реквізитами Пацієнта вважати інформацію, зазначену ним при заповненні відповідних анкет Виконавця, які містять персональні дані Пацієнта, або оформленні Плану лікування та медичної карти.

16.5. Пацієнт розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на Інтернет ресурсах Виконавця, носить лише інформаційно-рекомендаційний характер та не може трактуватися як медична інформація та як вказівка до її застосуванні по відношенню до особи Пацієнта.

16.6. Правила перебування та обслуговування Пацієнтів в Медичному Центрі, діючі тарифи на послуги Виконавця затверджуються Виконавцем і розміщуються на веб-сайті, а також в Куточку (папці) споживача  та надаються для ознайомлення на першу вимогу Пацієнта.

16.7. На всіх документах, що пов’язані з укладенням та виконанням цього Договору, які передбачають підписання їх Пацієнтом, поряд з підписом Пацієнт обов’язково власноруч зазначає свої прізвище та ініціали.

17. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ПП «ЛАРАДЕНТ»

Юридична адреса: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, буд. 7.

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, буд. 7.

Код ЄДРПОУ 33745706

Р/Р UA 203510050000026000334553200 в  АТ «УкрСиббанк» м. Києва

+38 068 518 60 58

+38 093 818 79 87

e-mail: laradent2@ukr.net

Директор Захожа Л.Ф.

18. ДОДАТКИ

Додаток 1

до Публічного договору – оферти

про надання стоматологічних

послуг ПП «ЛАРАДЕНТ»

ПЛАН ЛІКУВАННЯ – КОШТОРИС ПАЦІЄНТА

Додаток до Договору Оферти   від «____»________________р.

 Сторонами погоджено наступний попередній План лікування:

Пацієнт — 

Опис втручанняКількість Вартість

Всього в грн.

Додаток 2

до Публічного договору – оферти

про надання стоматологічних

послуг ПП «ЛАРАДЕНТ»

Медична карта № __________

Акт
  прийняття — передачі ортодонтичних  стоматологічних робіт (послуг)

«___»___________20__ р.


Приватне підприємство «ЛАРАДЕНТ», Медичний центр «ЛАРАДЕНТ» який надає ортодонтичні стоматологічні роботи та послуги,  в особі в.о. Медичного директора Шпачинського Олександра Сергійовича, який  діє на підставі Довіреності   (надалі Виконавець), та Пацієнт/Замовник ____________________________________________________________________ після зняття «брекет-системи»  не має претензій щодо якості виправлення недоліків зубного ряду за допомогою «брекет-системи», та інших споживчих властивостей естетичних характеристик після виконаних ортодонтичних стоматологічних  робіт (послуг),  які виконані в Медичному центрі «ЛАРАДЕНТ» ПП «ЛАРАДЕНТ».

До підписання даного Акта, з пацієнтом проведено інструктаж щодо догляду та гігієни порожнини роту після зняття «брекет-системи», та що дотримання ретенційного періоду.

Акт складено в одному примірнику українською мовою, який після підписання буде зберігатися у МЦ «ЛАРАДЕНТ».

Виконавець:                                                                  Пацієнт:

 ________________________                                                 __________________________

М.п. 

Додаток 2

до Публічного договору – оферти

про надання стоматологічних

послуг ПП «ЛАРАДЕНТ»

 Медична карта № __________


Акт прийняття — передачі ортопедичних стоматологічних робіт (послуг)

 м. Київ                                                                                                                                                                                     «___»___________2022р.

     Приватне підприємство «ЛАРАДЕНТ», Медичний центр «ЛАРАДЕНТ» який надає ортодонтичні стоматологічні роботи та послуги,  в особі в.о. Медичного директора Шпачинського Олександра Сергійовича, який  діє на підставі Довіреності (надалі Виконавець), передало та Пацієнт/Замовник (ПІБ повністю) ______________________________________________________________________________прийняв (-ла) наступні ортопедичні роботи, виконані в Медичному центрі «ЛАРАДЕНТ»:

НайменуванняКількістьПримітка

Всі вищевказані роботи виконані відповідно до Плану лікування та у погоджені Сторонами строки.

Пацієнт не має претензій до якості та інших споживчих властивостей, естетичних характеристик виконаних ортопедичних робіт, а також послуг із встановлення ортопедичних конструкцій.

До підписання даного Акту з пацієнтом проведено інструктаж щодо догляду та експлуатації встановлених конструкцій, а також особливостей гігієни порожнини роту.

Пацієнту повідомлені гарантійні терміни та терміни служби, а також чинники, що впливають на тривалість зазначених термінів.      

 Виконавець:                                                       Пацієнт/Замовник:

________________________                                       __________________________

М.п.

Не копируйте текст!